กิจกรรมการพัฒนาเชื่อมโยงเทคโนโลยี
เกษตรอุตสาหกรรมคู่ธุรกิจเกษตรต้นแบบ

เกี่ยวกับเรา

     ปัจจุบันเกษตรกรรมในประเทศไทยยังประสบปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะในมิติของการใช้เครื่องมือทางการเกษตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูง ส่งผลให้ผลผลิตต่อพื้นที่ต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง และรายได้เกษตรกรมีอัตราเฉลี่ยต่ำ
ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการยกระดับเกษตรกรสู่แนวคิด “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” โดยการพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์นี้ เป็นหนึ่งในนโยบายและภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการยกระดับและพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนให้ภาคเกษตรเข้าถึงเทคโนโลยีเครื่องจักรและการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมไปสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

     ฐานข้อมูลออนไลน์นี้ จะเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ในทุกขั้นตอนการเกษตร เริ่มตั้งแต่ การเตรียมแปลงปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการแปรรูป การขนส่ง และการตลาด เพื่อผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึงบริการเครื่องจักรด้านการเกษตรต่างๆ โดยการพัฒนานี้ได้รับความร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงาน
โดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเกษตร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ฐานข้อมูลนี้มีสินค้าและบริการมากกว่า 2,800 รายการ ครอบคลุมทุกขั้นตอนการเกษตรตั้งแต่ เตรียมการเพาะปลูก จนส่งถึงมือผู้บริโภค ให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าถึงอย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

ทำไมต้อง

Agri-Tech

and Machinery Service

     ธุรกิจเกษตรไทยต้องเผชิญปัญหาและความท้าทายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกและราคาสินค้าเกษตร
ที่มีความผันผวนมากขึ้น กฎทางการค้าการลงทุนที่เปลี่ยนไป ไปจนถึงสภาพอากาศและภัยคุกคามทางธรรมชาติ
ที่เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภค
ที่ต้องการสินค้ามีคุณภาพมากขึ้น ประกอบกับอัตราประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น พื้นที่ทำการเกษตรที่ลดลง ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร ทำให้ผู้ประกอบการเกษตรต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว มุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต

     Agri-Tech คือ การเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนช่วยยกระดับประสิทธิภาพการเพาะปลูก
เพื่อรองรับจำนวนประชากรที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต รวมถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่อาจทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม จะช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต รวมทั้งทำให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น น้ำ ปุ๋ย พื้นที่เพาะปลูก แรงงาน มีประสิทธิภาพมากกว่าการทำการเกษตรแบบดั้งเดิม ถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร ตั้งแต่เกษตรกร ผู้แปรรูป จนถึงผู้ขายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพิ่มศักยภาพในการผลิต การใช้ AgriTech ในภาคเกษตรไทยจะมีบทบาทมากขึ้นในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า จากราคาเทคโนโลยีที่ถูกลงและความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไทยควรมุ่งไปสู่การใช้
Agri-Tech ในพื้นที่ที่จำกัด เพื่อเอาชนะข้อจำกัดของสภาพภูมิอากาศและยังสร้างมูลค่าเพิ่มสูง อันจะเป็นการยกระดับเกษตรกรไทยไปสู่นักธุรกิจเกษตรที่สามารถควบคุมการผลิตได้อย่างแม่นยำ ขายสินค้าได้คุณภาพและ
ราคาดี โดยไม่ต้องเผชิญความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรที่อิงไปกับตลาดโลกและยังเป็นการลดการพึ่งพามาตรการช่วยเหลือเฉพาะหน้าจากภาครัฐ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืนด้านวัตถุดิบและความสมดุลของสิ่งแวดล้อมตามกรอบโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ที่ต้องการยกระดับไปสู่นวัตกรรมการเกษตรที่เน้นการผลิตพืชมูลค่าสูงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (อาหาร ฟังก์ชัน/Super Food) และอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ (พืชสมุนไพร)

     อย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายรออยู่ เนื่องจากเกษตรกรในไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยที่ยังไม่มี
เครือข่ายหรือรวมกลุ่มเพื่อผลิตและขายสินค้าเพื่อให้ได้ปริมาณที่มาก การนำเทคโนโลยีต้นทุนสูงมาใช้อาจให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า เกษตรกรรายย่อยจึงจำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนและช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั้งในเรื่องการจัดหาแหล่งเงินทุน องค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาให้ Agri-Tech มีต้นทุนต่ำลง รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีการรวมแปลงเกษตรเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด เกษตรกรรายย่อยจึงจะสามารถนำ AgriTech
มาเป็นตัวช่วยในการเพาะปลูกได้ ซึ่งจะช่วยหนุนให้เกิดการใช้ Agri-Tech อย่างแพร่หลายในไทย การพัฒนา
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวม เครื่องจักรกลการเกษตร สินค้า บริการทางการเกษตร เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตรครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมการเกษตรได้เข้าถึงสินค้า บริการ รวมถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้วยกัน ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และเข้มแข็งขึ้น

Agi-Tech คืออะไร?

คือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร และอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในแทบทุกด้าน

Update Trend เกษตร

การทำเกษตรยุคใหม่ที่กำลังเป็นเทรนด์ไปทั่วโลกนั้น เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรมากมาย ซึ่งถูกนำมาใช้พัฒนาวิธีการทำการเกษตร

Success Case ตัวอย่างต้นแบบ
สร้างแรงบันดาลใจ

เมื่อการทำไร่ ทำสวน กลายเป็นภารกิจสำคัญของคนรุ่นใหม่
ในนาม ‘Young Smart Farmer’ เหล่าอเวนเจอร์เวอร์ชันเกษตร
‘ผู้นำเกษตรกรยุคใหม่’

สมัครเป็นผู้ขาย
รับสิทธิประโยชน์
มากมาย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า